View for: USA Market | View for: Romania Market | View for: India Market


ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Правни отношения и услуги
1.1. Настоящото споразумение се сключва между Клиента (наричан “Вие”), от една страна, и “ПейБайФейс България” ЕООД, ЕИК 206655616 , със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Сан Стефано“ № 22, вход Учебен център на комплекс Сан Стефано Плаза, ет. 2, България, от друга страна, наричани заедно “ние” или “нас”.
Споразумението за PayByFace Consumer App урежда използването на Цифровия портфейл от ваша страна. Всички платежни и други финансови услуги се уреждат с отделно споразумение между “ПейБайФейс България” ЕООД и “РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/” ЕАД, ЕИК: 831558413

Настоящето споразумение не е рамков договор за платежни или финансови услуги: За избягване на съмнение, настоящият договор за PayByFace Consumer Арр (приложението) не представлява “рамков договор” по смисъла на Директива 2 (ЕС) 2015/2366 на ЕС за платежните услуги или всяко прилагане на тази директива в Европейския съюз или ЕИП (включително, без ограничение, всяко национално законодателство за прилагане на Директивата на ЕС за платежните услуги), свързано с платежни или финансови услуги.
1.2. С настоящото потвърждавате, че се съгласявате и приемате настоящите Общи условия, когато се регистрирате, осъществявате достъп или използвате нашите продукти, услуги, съдържание, характеристики, технологии или функции, предлагани на нашия уебсайт и всички свързани сайтове, приложения и услуги (наричани общо “Услуги на PayByFace”).
1.3. При условие, че сте съгласни с настоящите Общи условия за ползване и приложимите условия за ползване на услугите от ваша страна, както и че сте заплатили всички приложими такси, PayByFace или нейните доставчици на съдържание ви предоставят неизключителен, ограничен, , , , неподлежащ на сублицензиране, непрехвърляем лиценз за достъп до услугите на PayByFace и тяхното използване с нетърговска цел и за лични цели.
1.4. Вие потвърждавате и се съгласявате, че условието да станете потребител на PayByFace Consumer App е да изпълните следните стъпки:
Изтегляне на мобилното приложение, официално публикувано от нас
да се съгласите с Лицензионното споразумение за мобилно приложение и настоящото Споразумение за PayByFace Consumer App, както и с други правни документи, ако е приложимо.
Защитата на личните ви данни е много важна за нас. Трябва да прочетете и да потвърдите получаването на Политиката за поверителност на PayByFace Consumer App, за да разберете по-добре нашия ангажимент да запазим поверителността ви, както и използването и разкриването на вашата информация;
От вас се изисква да въведете валидни и верни данни, като например името си на, Държава на пребиваване, номер на мобилен телефон и други, както се изисква от нас
Проверка на номера на мобилния ви телефон, чрез изпращане на „sms“ с код за верификация;
1.5. Споразумението влиза в сила след датата на приемането му от вас, но не преди да сме ви сметнали за приемливи за услугата (“Дата на влизане в сила”). С натискането на бутона “Приемам” или “Съгласен”, когато тази опция Ви е предоставена от нас чрез Уебсайта за услугата или Мобилното приложение за услугата и която с настоящото приемате за свой електронен подпис, Вие се съгласявате и приемате условията на настоящото правно споразумение, поради което електронният документ на споразумението се счита за надлежно подписан от Вас.
1.6. Ще ви бъде предоставена връзка към споразумението и можете да изтеглите споразумението във вид за разпечатване по време на процеса на регистрация или веднага след него. Копие от Споразумението, както е изменяно периодично, е достъпно за Вас в Мобилното приложение, както и на Уебсайта за услугата https://paybyface.io (“Уебсайт”).
1.7. Договорът и цялата комуникация между вас и нас ще бъде на английски език. Когато сме ви предоставили превод на българската версия на Споразумението или комуникацията на други езици, този превод е само за ваше удобство и вие изрично се съгласявате, английската версия на Споразумението и комуникацията ще урежда отношенията с нас. Ако има някакво противоречие между версията на английски език и превода, версията на английски език има предимство.
1.8. Вие декларирате, че се регистрирате за PayByFace Consumer App само от свое име и че не действате от името или за сметка на трета страна.
2. Допустимост за ползване на PayByFace Consumer App
2.1. За да имате право да използвате всички функционалности на PayByFace Consumer App, трябва (i) да сте навършили 18 години; и (ii) да пребивавате в държавите, изброени на Уебсайта или в мобилното приложение.
2.2. При регистрацията си за PayByFace Consumer App и по време на действието на настоящото споразумение трябва да предоставите актуална, пълна и точна информация, като персонализирате онлайн профила си, както е поискано от нас, и да поддържате тази информация актуална и точна по време на използването на цифровия портфейл.
3. Защита на личните данни. Финансова тайна
3.1. За информация относно нашите практики за защита на данните сте длъжни да се запознаете с Политиката за поверителност, която е неразделна част от настоящото споразумение и е достъпна в мобилното приложение или на нашата уебстраница https://paybyface.io.
4. Политика за приемане и допустими действия
4.1. Можете да използвате PayByFace Consumer App само добросъвестно и в съответствие с функционалностите на приложението. Вие се съгласявате да използвате PayByFace Consumer App само както е разрешено от:
Настоящето споразумение;
Характеристики, настройки и ограничения на PayByFace Consumer App, включително задаване на ограничения и опции от Ваша страна, както е позволено от PayByFace Consumer App, както е публикувано и актуализирано от нас периодично на нашия уебсайт https://paybyface.io или в Потребителския интерфейс за приложението; и
Всички приложими закони, наредби или общоприети практики или насоки в съответните юрисдикции.
4.2. Строго забранено е използването на PayByFace Consumer App в нарушение на Споразумението или за незаконни цели. По-специално, при никакви обстоятелства не трябва да използвате приложението за дейности, които без ограничение включват или могат да включват някое от следните:
Нарушение на настоящото споразумение (включително, без ограничение, предоставяне на неверни идентификационни данни, като например фалшиви имена, имейл адрес, множество мобилни номера или други данни, с цел или в резултат на откриване на множество акаунти за един потребител или избягване на ограничения, наложени от нас по друг начин); или
Нарушаване или риск от нарушаване от Ваша страна на приложим закон, устав, договор или разпоредба (например закони за интелектуалната собственост или такива, които регулират платежните услуги, включително борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или подобни регулаторни изисквания, включително когато не можем да проверим самоличността или други данни за Вас съгласно нашите вътрешни регулаторни изисквания за, защита на потребителите, нелоялна конкуренция, антидискриминация, хазарт, фалшива реклама, незаконна продажба или покупка или размяна на каквито и да било Стоки или Услуги съгласно всички приложими закони); или
Злоупотреба от ваша страна; или
Използване на PayByFace Consumer App по начин, който води или може да доведе до оплаквания, спорове, искове, такси, глоби, санкции и други отговорности към нас или към някой от нашите клонове или агенти, филиали и други подобни; или
да прихващате или наблюдавате, да повреждате или модифицирате съобщения, които не са предназначени за Вас, или да използвате какъвто и да е вид паяк, вирус, червей, троянски кон или други кодове или инструкции, които са предназначени да изкривяват, изтриват, повреждат, имитират или разглобяват PayByFace Consumer App;
да използвате PayByFace Consumer App за целите на фишинг или фарминг (pharming), или да се представяте за друго лице или организация, или да представяте невярно своята принадлежност към тях;
използване на авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или други права на интелектуална собственост на трета страна, както и на права на публичност или неприкосновеност на личния живот, за които нямате лиценз или разрешение от собственика на тези права; или
да излагате трета страна на материали, които са обидни, вредни за непълнолетни, неприлични или по някакъв друг начин неприемливи, или да използвате PayByFace Consumer App, за да причинявате или да възнамерявате да причинявате срам или притеснение на трета страна, да я заплашвате, тормозите или да нарушавате личния ѝ живот;
да използвате PayByFace Consumer App във връзка с други незаконни операции, като например, но не само, събиране или добиване на лична информация; или;
използване на приложението за продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са приемливи за нас, както е определено на нашия уебсайт или както е указано писмено от нас.
4.3. Вие не можете да използвате PayByFace Consumer App и/или да не приемате Споразумението, същевременно ние можем временно да спрем или да прекратим приложението и/или Споразумението незабавно и без да Ви уведомяваме предварително, ако:
Не сте навършили пълнолетие, за да сключите обвързващ договор с нас и да управлявате платежния инструмент или инструмента за финансиране за използване с PayByFace Consumer App; или
Вие сте лице, на което е забранено да получава Дигитален портфейл съгласно приложимите закони или наредби, изискванията на организацията, която предоставя електронни пари и платежни услуги, или нашите правила или политики;
Не сте били надлежно идентифицирани или проверени от нас, по наша преценка; или
Други важни причини, по наша преценка, като риск и съответствие;
4.4. Имаме право да ви уведомим по всяко време за прекратяване на използването на PayByFace Consumer App чрез онлайн акаунта или чрез мобилното приложение, в случай че сте станали неприемлив клиент за нас. Решението за отказ е изцяло по наша преценка и ние не носим отговорност за каквито и да било обезщетения.
4.5. Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейности, които пречат или нарушават работата на PayByFace Consumer App (или на сървърите и мрежите, които са свързани с приложението и уебсайта, или влиаят или се опитват да повлияят на наличността на цифровия портфейл с атака за отказ на услуга (DOS) или разпределена атака за отказ на услуга (DDoS).
4.6. Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате приложението за каквато и да е цел.
4.7. Вие се съгласявате, че носите пълна отговорност за (и че ние не носим отговорност пред вас или пред трета страна за) всяко нарушение на вашите задължения по Споразумението и за последиците (включително за всички загуби или щети, които можем да претърпим) от такова нарушение.
4.8. Мобилното приложение PayByFace Consumer App за смарт устройства е достъпно за изтегляне само за определени смарт устройства, както е описано в Споразумението, и ние не носим отговорност за липса на достъп до услугата на мобилни или смарт устройства, за невъзможност за изтегляне или използване на услугите чрез определено смарт устройство, за липса на услугата или част от услугата поради липса на интернет или поради услуги на мобилния оператор (като SMS или други) или хардуерни особености или проблеми.
4.9. Неизпълнението на условията на настоящото споразумение може да доведе до незабавно спиране на услугата, блокиране на средствата по Вашата сметка, ако е приложимо, правото ни да задържим средствата по Вашата сметка за покриване на щетите, които сме претърпели, поради Вашето нарушение, предявяване на иск от наша страна срещу Вас, започване на процедури пред компетентните регулаторни органи или Картови организации, както и прекратяване на настоящото споразумение без предварително уведомление до Клиента.
5. Прекратяване на споразумението
5.1. Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да спрем да ви предоставяме услугата, както е предвидено в Споразумението. Вие можете да спрете да използвате услугата по всяко време, без да е необходимо да ни информирате. Споразумението ще продължи да се прилага, докато не бъде прекратено от Вас или от нас, както е посочено по-долу.
5.2. Ако искате да прекратите договора с нас, можете да го направите незабавно и без такса за прекратяване по всяко време, като ни уведомите в съответствие с клаузите за комуникация между вас и нас по-долу.
5.3. В случай на риск от щети за нас, произтичащи от искове, такси, глоби, санкции, неспазване на нормативни разпоредби и други подобни задължения, произтичащи от използването на приложението, Вие се съгласявате, че можем да инструктираме лицето, което обслужва Вашата сметка, да задържи Вашите средства за срок до 180 дни дори след прекратяване на Договора или за по-кратък или по-дълъг срок, както се изисква от закона, включително законите в полза на потребителя. Вие ще останете отговорни за всички задължения, произтичащи от настоящия Договор, дори след прекратяване на Договора и/или закриване на Сметката.
5.4. Можем по всяко време да прекратим Договора с вас без предизвестие, ако:
Сте нарушили някоя съществена разпоредба на споразумението или на закона (или сте действали по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените разпоредби на споразумението); или
Това се изисква от нас по силата на закон или подзаконови нормативни актове (например, когато предоставянето на услугата PayByFace на Вас стане несъвместимо със закон или подзаконовите нормативни актове).
5.5. Освен ако в настоящото Споразумение не е предвиден по-кратък срок, както е разрешено от закона, ние можем по всяко време да прекратим Споразумението, като ви уведомим с 5-дневно предизвестие.
5.6. При прекратяване на настоящото споразумение всички законни права, задължения и отговорности, от които вие и ние сме се възползвали или които са възникнали с течение на времето, докато споразумението е било в сила, или които са изразени като продължаващи за неопределено време, няма да бъдат засегнати от това прекратяване.
5.7. Смърт на физическо лице и промяна на правния статут
Смърт на физическо лице. Ние ще приемем, че отношенията между нас продължават, докато не бъдем уведомени писмено за вашата смърт. Трябва да бъдем уведомени от този, който по закон е натоварен с правата и задълженията да действа от Ваше име в качеството Ви на наследодател, и ще приемаме инструкции от него/нея. Такова лице може да бъде наследник, заветник. Имаме право да получим за своя сметка такива доказателства, каквито могат да бъдат поискани от нас, за да установим надлежното право и правомощията на лицето, което твърди, че е натоварено да действа от Ваше име, в качеството Ви на наследодател и няма да сме задължени да действаме по такива инструкции, докато не се уверим в тези правомощия.
Юридически лица: В случай, че сте в ликвидация, несъстоятелност, управление или друг подобен процес, при който се назначава ликвидатор, квестор, попечител или друго подобно длъжностно лице, на което се предоставят законови правомощия и представителство, с изключение на лицата, които може да сте посочили, ние имаме право да получим за наша сметка доказателства, които могат да ни бъдат необходими, за да установим надлежното право и правомощията на лицето, което претендира за правомощия да ни дава инструкции, и не сме длъжни да действаме по такива инструкции, докато не се уверим в тези правомощия. В случай че юридическото лице или организацията е прекратена, правоприемникът на активите (парите) в Сметката трябва да ни предостави допълнителна информация за надлежното идентифициране и проверка на лицата, които имат право да получат достъп до нашата услуга за предоставяне на достъп до приложението.
6. Ограничаване на гаранциите:
6.1. Ние не даваме изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на услугата PayByFace. По-специално, ние не Ви гарантираме, че:
Използването на PayByFace Consumer App от Ваша страна ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;
Използването на PayByFace Consumer App от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно и без грешки; и
Всяка информация, получена от Вас в резултат на използването на Цифровия портфейл, ще бъде точна или надеждна.
6.2. За PayByFace Consumer App не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви подразбиращи се условия за задоволително качество, годност за целта или съответствие с описанието), освен ако те не са изрично посочени в Споразумението.
6.3. Нищо в споразумението няма да засегне онези задължителни законови права, на които имате право като потребител и които не можете да се съгласите да промените или да се откажете от тях по силата на договор.
7. Ограничаване на отговорността:
7.1. Нищо в Договора не изключва или ограничава нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат законно изключени или ограничени от този Договор или от приложимото законодателство.
7.2. При спазване на предходната клауза, ние няма да носим отговорност пред вас за:
всякакви косвени или последващи загуби, които могат да бъдат понесени от вас. Това включва всяка загуба на печалба (независимо дали е понесена пряко или косвено), всяка загуба на добра репутация или търговска репутация, или всяка загуба на данни, понесена от вас;
Всяка загуба или щета, която може да бъде понесена от вас в резултат на:
Всяко разчитане от Ваша страна на пълнотата, точността или съществуването на каквато и да е реклама или в резултат на взаимоотношения или сделки между Вас и рекламодател, чиято реклама, евентуално, се появява в приложението или на нашия уебсайт;
Всяка промяна, която можем да направим в PayByFace Consumer App, или всяко постоянно или временно прекратяване на предоставянето на услугата (или на отделни функции в приложението);
Неправилно функциониране на PayByFace Consumer App;
Изтриване, повреждане или невъзможност за съхраняване на данни за комуникация, съхранявани или предавани от Вас или чрез използването на приложението;
Вашият неуспех да ни предоставите точна информация; и
Всяко измамно използване на PayByFace Consumer App или опит за измама от Ваша страна или от страна на свързани с Вас трети лица;
7.3. Ние не поемаме никаква отговорност за информацията, предоставена от вас или други лица на трети страни, на които не можем да влияем или да контролираме по никакъв начин. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за каквито и да било щети или искове, произтичащи от Вашето използване или посещение на уебсайтове на трети страни.
8. Промени в споразумението:
8.1. Вие се съгласявате, че ние можем да правим промени в Споразумението от време на време. Ние ще Ви уведомим за промените в Споразумението, чрез уведомление по електронната поща, изпратено на Вашата електронна поща, регистрирана за връчване, преди предложената дата на влизането им в сила.
8.2. Вие разбирате и се съгласявате, че ще се счита, че сте приели промените, освен ако не ни уведомите за обратното с известие, както е предвидено в настоящия документ, преди датата, на която промените ще влязат в сила, като в този случай Договорът ще бъде прекратен непосредствено преди датата на влизане в сила на промените.
Нищо в този раздел не ограничава:
Нашето право да актуализираме и преразглеждаме периодично своите политики или да добавяме нови функции към приложението без предварително уведомление, което може да бъде прието от Вас чрез използване на новата функция. Такива ревизии могат да се извършват по избран от нас метод, като този метод може да включва и съобщение по имейл или публикуване на Уебсайта за услугата или в приложението PayByFace Consumer App; и
Правото на страните да променят условията на настоящия раздел, когато промяната не е забранена от закона и двете страни са съгласни с нея.
8.3. Можем да въвеждаме нововъведения, подобрения, разработки, нови функционалности, да надграждаме Акаунти или да променяме имената на Акаунти или продукти едностранно и без Вашето съгласие, за което ще Ви информираме по електронна поща или чрез Уебсайта за услугата.
9. Съобщения и известия
9.1. Цялата информация ще ви бъде предоставена по леснодостъпен начин, на лесноразбираем език, в ясна и разбираема форма и на английски език, български език и/или други поддържани от нас езици.
9.2. Вие се съгласявате, че можем да Ви изпращаме известия и други съобщения чрез Вашия онлайн акаунт или чрез мобилното приложение PayByFace Consumer App, или по електронна поща, или по друг разумен начин по всеки въпрос, свързан с използването на приложението от Ваша страна, включително Договора (и преработките или измененията на Договора), известия или разкрития относно Дигиталния портфейл.
9.3. Особените съобщения се обработват, както следва:
Споразумението ще бъде предоставено на Уебсайта и/или в мобилното приложение при регистрацията и ще бъде достъпно на уебсайта за услугата и в онлайн акаунта Ви;
Уведомленията за промени в настоящото Споразумение след регистрацията ще бъдат изпращани по електронна поща;
Освен ако в настоящото Споразумение не е предвидено друго, известието за прекратяване на настоящото Споразумение се изпраща по електронна поща;
9.4. Всяко известие, изпратено до нас по настоящото споразумение, трябва да бъде изпратено с препоръчана поща на адреса на управление, според случая:
До: “ПейБайФейс България” ЕООД, град София, ул. „Сан Стефано“ № 22, вход Учебен център на комплекс Сан Стефано Плаза, ет. 2
9.5. В следните спешни случаи трябва да ни уведомите незабавно и без забавяне:
Уведомяването за загуба, кражба, неоторизирана употреба или нарушаване на сигурността трябва да се извърши незабавно в Центъра за контакт на номерата, посочени на уебсайта за услугата;
Уведомлението от Ваша страна, че не сте съгласни с изменението на Споразумението и желаете да прекратите Споразумението преди влизането в сила на измененията, трябва да бъде изпратено от Вас чрез регистрираната Ви електронна поща за цифровия портфейл.
Уведомлението от ваша страна, че се оплаквате от определени услуги, трябва да бъде изпратено чрез регистрираната ви електронна поща за приложението.
10. Общи правни термини
10.1. Настоящото Споразумение за PayByFace Consumer App, включително Политиката за поверителност, представляват цялостното правно споразумение за използването от Ваша страна на приложението и всички свързани с него услуги и напълно заместват всички предишни споразумения във връзка с PayByFace Consumer App.
10.2. Вие се съгласявате, че ако не упражним или не приложим някое законно право или средство за защита, което се съдържа в Споразумението (или от което имаме полза съгласно приложимото законодателство), това няма да представлява отказ от нашите права и че тези права или средства за защита ще продължат да бъдат на наше разположение.
10.3. Ако някой съд, компетентен да се произнесе по въпрос, свързан със Споразумението, постанови, че някоя от разпоредбите на Споразумението е недействителна по отношение на Вас, в качеството Ви на Потребител, то тази разпоредба ще се счита за недействителна и ще бъде премахната от съдържанието на Споразумението с Вас, без това да засяга останалата част от Споразумението. Останалите разпоредби на Споразумението ще продължат да бъдат валидни и приложими.
10.4. Нямате право да преотстъпвате правата си по Договора или по друг начин да сключвате договори с подизпълнители или да прехвърляте правата или задълженията си по Договора без нашето предварително писмено съгласие.
10.5. Можем да прехвърлим правата и задълженията си по Договора на трета страна, като ви уведомим най-малко два месеца преди датата на прехвърлянето по електронна поща или чрез мобилното приложение PayByFace Consumer App, освен ако такова прехвърляне не се налага по регулаторни причини. В случай че не сте съгласни с такова прехвърляне, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Споразумението без такси, неустойки или други.
10.6. Всяка претенция или спор, произтичащи от Договора или в резултат на предоставянето на Цифровия портфейл, трябва да бъдат отправени към нас.. Трябва да подавате Жалби в писмен вид и ясно да посочвате причините за жалбата. На оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани, не може да бъде отговорено, освен ако оплакването е свързано с процеса на идентификация и/или верификация на клиента. Ние ще се опитаме да разрешим жалбата в разумен срок след получаване на ясна и коректно подадена жалба. След това ще направим проверка и, когато е подходящо и необходимо, ще предприемем незабавни действия за коригиране на ситуацията. Също така се задължаваме да предприемем необходимите мерки за предотвратяване на повторна поява на подобна ситуация. Всички жалби ще бъдат потвърдени и ще бъдете информирани за резултата от проверката. Ако все още не сте удовлетворени от резултата от разрешаването, можете да насочите жалбата си към следните регулаторни органи:
За оплаквания, свързани с нашите услуги:
Комисията за защита на потребителите (в случай че използвате PayByFace Consumer App в качеството си на потребител): https://www.kzp.bg/
10.7. “ПейБайФейс България” ЕООД, PaybyFace BV, PaybyFace, PayByFace Consumer App и всички свързани с тях URL адреси, лога, марки или дизайни, скриптове, графики, интерактивни функции и други подобни, софтуер, интерфейси, стандартен или специален дизайн на платежни стикери или визуализации или други, свързани с услугата, включително лога и марки на Картови организации, са защитени с авторски права, регистрации на търговски марки или патенти или други наши права на интелектуална собственост. Нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, модифицирате, променяте или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето предварително изрично писмено съгласие за това в отделно споразумение.
10.8. Настоящото споразумение и отношенията между нас се уреждат от законите на Република България, при спазване на местните задължителни права. За жалби, които не могат да бъдат разрешени по друг начин, Вие се подчинявате на неизключителната юрисдикция на българските съдилища в гр. София, произтичащи от или свързани с настоящото Споразумение или предоставянето на нашата услуга. Казано на прост език, “неизключителна компетентност на българските съдилища” означава, че ако сте успели да предявите иск, произтичащ от това Споразумение, срещу нас в съда, компетентният съд е в София, България, но в случай че сте потребител, можете да изберете да предявите иск и в съда на населеното място по постоянното Ви местожителство.